Općina Krašić Prostorni plan – shema

Općina Krašić Prostorni plan – 1

Općina Krašić Prostorni plan – 2

Općina Krašić Prostorni plan – 3

Općina Krašić Prostorni plan – 4

Općina Krašić Prostorni plan – 5

Općina Krašić Prostorni plan – 6

Općina Krašić Prostorni plan – 7

Općina Krašić Prostorni plan – 8

Općina Krašić Prostorni plan – 9

Općina Krašić Prostorni plan – 10

Općina Krašić Prostorni plan – 11

Općina Krašić Prostorni plan – 12

Općina Krašić Prostorni plan – 13

Općina Krašić Prostorni plan – 14

Općina Krašić Prostorni plan – 15

Općina Krašić Prostorni plan – 16

Općina Krašić Prostorni plan – 17

Općina Krašić Prostorni plan – 18

Općina Krašić Prostorni plan – 19

Općina Krašić Prostorni plan – 20

Općina Krašić Prostorni plan – 21

Općina Krašić Prostorni plan – 22

Općina Krašić Prostorni plan – 23

Općina Krašić Prostorni plan – 24

Općina Krašić Prostorni plan – 25

Općina Krašić Prostorni plan – 26

Općina Krašić Prostorni plan – 27

Općina Krašić Prostorni plan – Energetski sustavi i mreže

Općina Krašić Prostorni plan – Korištenje i namjena prostora

Općina Krašić Prostorni plan – Sustav pošte i telekomunikacija

Općina Krašić Prostorni plan – Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 1

Općina Krašić Prostorni plan – Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 2

Općina Krašić Prostorni plan – Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 3

Općina Krašić Prostorni plan – Vodnogospodarstvo

PROČIŠĆEN  TEKST  IZMJENA I DOPUNA

JAVNA RASPRAVA O  VII. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOGA PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE