Općina Krašić dana 04.10.2023. raspisuje Javni poziv za dodjelu srednjoškolskih i studentskih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. Rok za dostavu zahtjeva za dodjelu stipendija je 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Pravo prijave na Javni poziv imaju srednjoškolci i studenti koji udovoljavaju slijedećim minimalnim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Krašić najmanje posljednje 2 godine
 • da su završili zadnja dva razreda osnovne (studenti prve godine studija) ili srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s prosječnom ocjenom za prethodnu godinu studija (studenti starijih godišta) od najmanje 4,0
 • da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od   550,00  Eur-a
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

 

Potpunom prijavom smatrat će se prijava dostavljena u roku koja sadrži:

 1. Popunjen i potpisan Obrazac prijave  – dostupan je na stranicama Općine Krašić pod „Stipendije“
 2. Obveznu dokumentaciju:
  1. Dokaz škole/fakulteta o redovnom upisu u razred/semestar, u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. (npr. potvrdu ili ugovor)
  2. Svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima prethodne dvije godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova
  3. Osobnu iskaznicu (u slučaju neposjedovanja osobne iskaznice potrebno je dostaviti domovnicu i potvrdu o prebivalištu)
  4. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva
  5. Potvrde iz kojih je vidljiv status i prihodi članova zajedničkog domaćinstva (potvrde o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl.) za zadnja tri mjeseca
  6. Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (npr. Rješenje ili potvrdu o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku zajamčene minimalne naknade i dr.) – ako je primjenjivo
  7. Dokaze o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata: potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na državnom natjecanju/smotri, međunarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama – ako je primjenjivo
  8.  Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu stipendiju
  9. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu
  10. Presliku bankovnog računa na koji će se izvršiti isplata stipendije.

 

 

NAPOMENE:

 

Prijava i dokumentacija kandidata predaje se  na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, a navedene pod točkama: 2.4., 2.8., 2.9., mogu biti  izjavljene na istom obrascu.

Nepotpune prijave, prijave koje ne sadrže zatražene dokumente neće se razmatrati.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDNJOŠKOLSKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA 2023.
Obrazac_prijave_2023-2024

 

 

 

Skip to content